Skip links
Үйл ажиллагаа

Монголын Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв нь аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр дараах үйл ажиллагаануудыг явуулж байна.

Сургалт

Аялал жуулчлалын хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх чиглэлээр төрөлжсөн сургалтуудыг зохион байгуулах.

Дэлгэрэнгүй

Судалгаа

ОУ-ын аялал жуулчлалын салбар дах зах зээлийн судалгаа, шинжилгээг хийж боловсруулах.

Дэлгэрэнгүй

MICE арга хэмжээ

MICE буюу Олон улсын хэмжээний үзэсгэлэн, дотоодын эвент, арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах.

Дэлгэрэнгүй

Төсөл хөтөлбөр

Дотоодын аялал жуулчлалыг дэмжиж, салбарын өрсөлдөх чадвар нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх

Дэлгэрэнгүй

Сурталчилгаа

Аялал жуулчлалын салбарыг нэгдсэн бодлоготойгоор жуулчны урсгал нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

Дэлгэрэнгүй

Зөвлөх үйлчилгээ

Аялал жуулчлалын менежмент, маркетингийг сайжруулах, зөвөлгөө үйлчилгээг зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

Аялал жуулчлалын салбарын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулж инновац шингээн хөгжүүлэх ажлын зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй

Гэрчилгээжүүлэлт

Аялал жуулчлалын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт, зэрэглэл олгох.

Дэлгэрэнгүй