Skip links

Судалгаа

Танилцуулга

Монголын aялал жуулчлалын салбарын тоон мэдээ мэдээлэл, судалгааны нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, бий болгох үндсэн зорилготой.

Аялал жуулчлалын салбарыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ, инновацид суурилсан төсөл, хөтөлбөрүүдэд төр, хувийн хэвшил, эрдэмтэн судлаачдын түншлэл, хамтын ажиллагааг дэмжих, судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнг бизнест нэвтрүүлэх, бизнес эрхлэгчдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. АЖХТ- нь 2019онд БОАЖЯ болон Монгол банкнаас Аялал жуулчлалын судалгааны ажил хийсэн. Мөн Аялал жуулчлалын судалгаа эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан. Торгоны зам, Цайны зам аялал жуулчлалын судалгаа хийж, хил дамнасан аялал жуучлалын шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох ажлуудыг тус тус гүйцэтгэж байсан.