Skip links

Сургалт

Танилцуулга

Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Засгийн газар болон салбар яамдын гаргасан бодлогын баримт бичгүүдэд аялал жуулчлалын салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх, Олон Улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх бодлого баримтлан ажиллаж байна. Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх үндэсний бодлогын хэмжээнд хийх чухал ажлын нэг нь салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сургах, тогтоон барих явдал юм. Иймд Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.5-д “Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь аялал жуулчлалын салбарт хүний нөөцийн хөгжлийг төлөвлөх, сургалтын бүтэц, хөтөлбөрийг эрх бүхий байгууллагатай хамтран батлах” гэж заасан байдаг.

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв “ААТТӨҮГ”-ийн 2021 онд зохион байгуулах сургалт

21 аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтнүүдэд сар бүр цахим сургалт орох

2021.02.05 | 2021.11.18
21 аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтнүүд

ОННБ-ын удирдлага болон үйлчилгээний ажилчдад зориулсан сургалт

ИНҮТ

Хэвлэл мэдээллийн салбарын мэргэжилтнүүдийн аялал жуулчлалын мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт

2021.03.27
Tourist Journalist клуб

Соёлын аялал жуулчлалын хөтөч тайлбарлагч бэлтгэх сургалт

2021.06.02 | 2021.06.08
БОАЖЯ, АЖХТ, МХТХ

Түүхэн аялал жуулчлалын хөтөч тайлбарлагч бэлтгэх сургалт

2021.06.02 | 2021.06.08
БОАЖЯ, АЖХТ, МХТХ

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв “ААТТӨҮГ” нь  2017-2019 оны хооронд зохион байгуулсан сургалтууд

Зочилох үйлчилгээний төрөлжсөн сургалт

2019-2020

Монгол улсад тогтвортой аялал жуулчлалыг бэхжүүлэх сургалт

2019.12.12-13
БОАЖЯ, АЖХТ

Аялал жуулчлалын судалгаа-2019 эрдэм шинжилгээний хурал

2019.12.06
БОАЖЯ, АЖБХН, АЖХТ

АЖ-н салбарын 65 жилийн ойн хүрээнд оюутнуудад мэргэжил сурталчлах уулзалт

2019.09.27
БОАЖЯ, АЖХТ, Нийслэл

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалт

2019.09.10
АЖХТ

Тогтвортой аялал жуулчлал, тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030-д аялал жуулчлалын салбарын оруулах хувь нэмэр.

2017.12.5-7
БОАЖЯ, НАЖГ, АЖХТ