Skip links

Зөвлөх үйлчилгээ

Танилцуулга

АЖХТ дараах чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.

Үүнд:

Ковид – 19 цар тахлын дараа салбарын үйл ажиллагааг дахин эхлүүлж, “шинэ хэвийн байдал”-д үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулахад чиглэсэн зөвлөгөө

Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэх “start up”-д зориулсан зөвлөгөө, үйлчилгээ