Skip links

Зэрэглэл

Анкет татах

 1. Аж ахуйн нэгжийн хүсэлт тавьсан албан бичиг
 2. Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Архи, пивоны зөвшөөрлийн хуулбар
 4. Тухайн сум/ дүүргийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээний хуулбар
 5. Аж ахуй нэгж байгууллагын зурагт танилцуулга
 6. Барилга байгууламж үйлдсэн актын хуулбар
 7. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
 8. Эрүүл ахуйн Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт
 9. ТХГН-ын газрын тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /зөвхөн Тусгай хамгаалалттай газар нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж хамаарна/
 10. ТХГН-т үйл ажиллагаа явуулдаг бол гурвалсан гэрээний хуулбар /зөвхөн Тусгай хамгаалалттай газар нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж хамаарна/
 11. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний хуулбар /зөвхөн Тусгай хамгаалалттай газар нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж хамаарна/

Анкет татах

 1. Аж ахуйн нэгжийн хүсэлт тавьсан албан бичиг
 2. Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Архи, пивоны зөвшөөрлийн хуулбар
 4. Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ /зөвхөн Улаанбаатар хотод хамааралтай аж ахуй нэгжид хамаарна/
 5. Тухайн сум/ дүүргийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээний хуулбар
 6. Аж ахуй нэгж байгууллагын зурагт танилцуулга
 7. Барилга байгууламж үйлдсэн актын хуулбар
 8. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
 9. Эрүүл ахуйн Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт

Анкет татах

 1. Аж ахуйн нэгжийн хүсэлт тавьсан албан бичиг
 2. Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Архи, пивоны зөвшөөрлийн хуулбар
 4. Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ /зөвхөн Улаанбаатар хотод хамааралтай аж ахуй нэгжид хамаарна/
 5. Тухайн сум/ дүүргийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээний хуулбар
 6. Аж ахуй нэгж байгууллагын зурагт танилцуулга
 7. Барилга байгууламж үйлдсэн актын хуулбар
 8. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
 9. Эрүүл ахуйн Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт
 10. Зэрэглэл анх авсан үеийг одоо үетэй харьцуулсан зурагт танилцуулга
 11. Зэрэглэл анх тогтоолгож байсан үеийн шалгалтын хуудасны хуулбар